PROJEKT ŠABLONY 3

Prioritou školních let 2020 -2022 pro ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 je obnova a rozšíření IT vybavení. Získali jsme dotaci Šablony III ve výši 1 252 321,- Kč.

Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017853je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT ČR.

Díky projektu základní škola zakoupila mobilní počítačovou učebnu. Co si pod tímto názvem představíte? Jedná se o sadu notebooků a pojízdný pracovní stůl s uzamykatelným prostorem pro jejich uložení a nabíjení. Součástí této učebny je integrovaný WiFi Access Point, prostřednictvím kterého se notebooky připojují do počítačové sítě k internetu. Žáci mají možnost využívat počítače v běžných vyučovacích hodinách, nejenom v informatice. Rozšiřuje se tím možnost práce s IT technikou. Do jedné vyučovací hodiny bude přizván odborník z DIGI centra Brno, který žákům i učitelům přiblíží možnosti programování v Minecraftu, code.org, Umíme matiku a programovat, Codecombat v rámci rozvoje datové gramotnosti.

Dětem z MŠ bylo v rámci tohoto projektu zakoupeno 10 notebooků. Učitelkám MŠ přiblížil odborník z DIGI centra Brno nové platformy pro práci s dětmi. Velmi přínosné se jeví využití domén code.org, umimematiku.cz, matika.in i další možnosti. Výukové programy jsou využívány v rámci výchovně - vzdělávací práce.

Projekt zahrnuje i personální šablony. V ZŠ díky projektu působí od prosince 2020 sociální pedagožka. Její pomoc oceňujeme zvláště v době distanční výuky, kdy zprostředkovává komunikaci mezi rodinami a školou. Plánujeme, že od září 2021 začne v mateřské škole pracovat chůva, která bude nejmenším dětem pomáhat při sebeobsluze, povede je k upevňování hygienických návyků, k sociálním dovednostem apod.

V případě, že pandemie Covid 19 dovolí, plánujeme na jaro 2021 realizaci projektových dnů v MŠ i ZŠ.

Sazka Olympijský víceboj

Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je určený všem dětem základních škol a odpovídajících stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.

Oficiální web projektu

Pro každou školu jsou připraveny dva ucelené programy, do kterých mohou své žáky zapojit:

Olympijský diplom

Diplom dětem ukáže jejich silné sportovní stránky a na základě analýzy jejich fyzických předpokladů jim doporučuje vhodné sporty, kterým se mohou do budoucna věnovat.

Odznak všestrannosti

Ti nejnadanější mladí sportovci se přes školní, okresní a krajská kola mohou probojovat až do republikového finále, kde se mohou utkat se svými vrstevníky, potkat olympioniky a zažijí neopakovatelnou atmosféru velké sportovní akce.

 

Další informace k projektu v .pdf dokumentu

Prevence požární ochrany, ochrany zdraví a majetku

Projekt Hasík zajišťuje preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Realizace programu na všech typech základních škol je uskutečňována ve spolupráci s příslušníky HZS (příp. JSDH), kteří jsou odborně vyškolováni pro práci "instruktorů" formou pětidenní vzdělávací akce (výcvik s dotací 40 vyučovacích hodin) po jejímž absolvování jsou připraveni na práci na školách. Kromě základních teoretických vědomostí je při koncipování výcviku položen důraz na rozvoj komunikačních schopností, ale i na využití interaktivních technik při práci s dětmi.

Pro naši ZŠ se program každý rok skládá ze dvou setkání hasičů se žáky 2., 6. a 9. ročníku přímo ve škole. Každá třída je poté pozvána k návštěvě stanice jednotky PO s prohlídkou a ukázkou hasičské techniky. Děti navštíví operační středisko a je jim vysvětlen princip služeb. V našem případě jde konkrétně o Požární stanici v Brně-Líšni na Zaoralově ulici.

 

Oficiální stránky projektu

 

 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Naše škola navázala v roce 2017 úzkou spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), a to projektem Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, jehož hlavním cílem je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.

Konkrétní plnění projektu bude mít podobu školení pedagogů v základní a rozšiřující verzi seminářů, kurzů pro managment školy, poradenských a mentorských služeb ze strany Institutu a odborných stáží na spolupracujících školách.

Informace k zapojení školy do projektu v .pdf

 

Zájemcům o informace ke společnému vzdělávání doporučujeme navštívit užitečný portál inkluzevpraxi.cz.

 

Čerpání projektu:

Dne 16. 11. 2017 se pedagogický sbor ZŠ zúčastnil vzdělávacího programu Úpravy ŠVP v kontextu realizace společného vzdělávání.

V únoru 2018 byl zahájen mentoring dvou vybraných pedagogů v rozsahu 15 hodin.

Dne 17. 8. 2018 absolvoval pedagogický sbor MŠ kurz základní přípravy Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory v předškolním vzdělávání.

Dne 24. 9. 2018 absolvoval pedagogický sbor ZŠ kurz základní přípravy Pedagogická diagnostika pro základní vzdělávání.

Dne 23. 11. 2018 absolvovaly čtyři učitelky MŠ kurz Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z Doporučení do školské matriky pro management.

Dne 28. 3. 2019 absolvovaly čtyři učitelky MŠ kurz Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP – úprava obsahu a výstupů pro management.

Dne 27. 5. 2019 absolvoval pedagogický sbor ZŠ kurz základní přípravy Strategie řízení výuky.


Dne 23. 8. 2019 absolvuje pedagogický sbor MŠ kurz základní přípravy Komunikace - rodina - MŠ.

Dne 26. 8. 2019 absolvuje pedagogický sbor MŠ kurz základní přípravy Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání.

Dne 27. 8. 2019 absolvuje pedagogický sbor ZŠ kurz základní přípravy Hodnocení v individualizované výuce.

 

 

 
 
 
 

Statutární město Brno je realizátorem projektu č. CZ.1.07/1.1.00/46.0015 s názvem Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je v souladu s výzvou zvýšení kvality základního vzdělávání ve městě Brně. Partnery projektu je celkem 67 základních škol na území města. Vytvořená síť partnerských škol v projektu představuje platformu pro sdílení a výměnu zkušeností příkladů dobré praxe, společnou evaluaci projektových činností a aktivit, umožní navázání nebo zlepšení spolupráce a komunikace mezi školami navzájem, mezi školami a zřizovateli, aj. Na zapojených školách působí v rámci projektu mentoři, kteří pracují se žáky ohroženými školním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání.

Péče mentora se skládá z osobních konzultací se žákem, pravidelného dohledu nad plněním školních povinností a přítomností mentora u žáka během některých vyučovacích hodin.

 

Mini kalendář

poslední mesíc duben 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30

Co nás čeká ...

Žádné události