Přijímání na SŠ

Zobrazeno: 8547

Kategorie: ZS

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ Pro ŠKOLNÍ ROk 2020/2021

Užitečné informace na portálu školství Jihomoravského kraje

Počty přihlášek v 1. kole (pro školní rok 2019/2020)

Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro šk. rok 2019/2020 (tabulka v Excel ke stažení)

Hthng giáo dc ti CH Séc – informace k přijímacímu řízení ve vietnamštině

 

Důležité dokumenty:

Základní informace k přijímacímu řízení (viz níže) v jednom .pdf dokumentu.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

Přihláška - denní studium (v .pdf)

Přihláška - denní studium (v .xls)

Přihláška - talentové zkoušky (v .pdf)

Přihláška - talentové zkoušky (v .xls)

 

Akce:

Schůzka se zákonnými zástupci k přijímacímu řízení proběhne ve čtvrtek 9. ledna 2020 od 16:00 v komunitním centru. Účast nutná, na setkání budou předány zápisové lístky. Týká se všech žáků 9. ročníku a žáků 5. a 7. ročníku, kteří se hlásí na gymnázium.

Festival vzdělávání a XXV. Veletrh středních škol 2019

22. - 23. 11. 2019 9:00 - 18:00

Areál výstaviště Brno, pavilon V

Oficiální web akce
 

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích:

- ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdější předpisů

 

Termíny:

Zveřejnění

 Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup:

- obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*)

- kritéria přijímacího řízení*) a způsob hodnocení jejich splnění

- dva termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení, pokud ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky rozhodne

*) kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu; pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit.

obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 31. října 2019

ostatní obory vzdělání

do 31. ledna 2020

 

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy*), kteří se hlásí do

oborů vzdělání s talentovou zkouškou

do 30. listopadu 2019

ostatních oborů vzdělání

do 15. března 2020

 *) uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého pobytu (týká se např. žáků víceletých gymnázií)

 

Podávání přihlášek

Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce*). U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

*) v případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním

obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

do 30. listopadu 2019

ostatní obory vzdělání

do 1. března 2020

 

Přijímací zkoušky

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

dva termíny v období 2.–15. ledna 2020

talentová zkouška v konzervatoři

dva termíny v období 15.–31. ledna 2020

talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou

dva termíny v období 2. ledna–15. února 2020

jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání

14. a 15. dubna 2020

jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia

16. a 17. dubna 2020

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

13. a 14. května 2020

školní přijímací zkoušky v 1. kole - obory s maturitní zkouškou

dva termíny v období 12.–28. dubna 2020

školní přijímací zkoušky v 1. kole - obory se závěrečnou zkouškou

22. - 30. dubna.2020

školní přijímací zkoušky v dalších kolech

termíny stanoví ředitel školy *)

 *) není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

 

Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- uchazeč může znovu podat do 1. března dvě přihlášky na jiné střední školy

- není-li naplněn počet žáků, může ředitel střední školy nebo konzervatoře vyhlásit další kola přijímacího řízení

 1. kolo přijímacího řízení

 - uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 Jednotné přijímací zkoušky

- konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání (nevztahují se na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia, na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou)

- konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky

- každý uchazeč může konat jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek

- u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště

- hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %

- ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku)

 

Další kola přijímacího řízení

- není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

- není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

 

Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků talentové zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

e) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

- kritéria zveřejňuje ředitel školy v termínech uvedených výše

- pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení; kritéria pak musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

- kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu

 

Povinnosti ředitele ZŠ

- vydává zápisové lístky svým žákům, a to v termínech uvedených výše

- potvrzuje žákům zápisové lístky a vede evidenci o tom, komu zápisové lístky vydal

- potvrzuje přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

- škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek, uchazeči si je mohou stáhnout z internetu (odkaz viz níže)

 

Práva a povinnosti uchazeče

- vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

- uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

- uchazeč podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (diplomy ze soutěží atd.)

- odvolací lhůta proti rozhodnutí ředitele střední školy činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

- v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

 

Zápisový lístek

- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává

- u uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá

- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání

- uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. „běžných“ oborů vzdělání)

- povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“ studium

- povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání

 

Povinnosti ředitele střední školy (konzervatoře)

 - zveřejňuje povinné údaje (viz výše)

- zveřejňuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů

- pokud se v 1. kole přijímacího řízení konají školní přijímací zkoušky, stanoví ředitel školy 2 termíny konání těchto zkoušek – stále se jedná o jedno kolo přijímacího řízení, tzn. že ředitel školy stanoví jedno společné pořadí uchazečů z obou termínů

- po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna; pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení; po vyhodnocení všech výsledků přijímacího řízení pak ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazečů v období od 5. do 15. února

- v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou zašle sdělení o výsledku talentové zkoušky nejpozději do 20. února; pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení v dubnu – koná jednotnou zkoušku, popř. školní přijímací zkoušku

- ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení; v případě ostatních oborů vzdělání ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená

- nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou

- pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna

- seznamy uchazečů pod přiděleným registračním číslem se zveřejňují na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup a musí být zveřejněny nejméně 15 dnů; seznamy musí obsahovat datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (zde nad rámec právní úpravy doporučujeme zveřejnit veškeré informace týkající se zápisového lístku)

- i v případě přijetí musí být rozhodnutí vyhotoveno písemně a založeno do spisu (byť to školský zákon výslovně nepředpokládá, mělo by se písemné vyhotovení rozhodnutí dostat k uchazečům, není zde však již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku)

- zápisové lístky, které byly řediteli školy doručeny přijatými uchazeči, opatří otiskem podacího razítka, aby bylo zřejmé, kdy byly na školu doručeny

- uchazeč může požádat o zpětné vydání zápisového lístku (vzhledem k tomu, že může zápisový lístek opakovaně uplatnit – viz výše)

- ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

 


Zajímavé a užitečné odkazy:

ATLAS ŠKOLSTVÍ - JIHOMORAVSKÝ KRAJ:

http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihomoravsky=kraj

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ PODLE OBORŮ:

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs

INFORMACE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

http://www.infoabsolvent.cz

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Mini kalendář

poslední mesíc únor 2020 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28 29

Co nás čeká ...

Žádné události