Aktuality

Zobrazeno: 25020

Kategorie: ZS

  

oznámení pro rodiče

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že v průběhu několika dnů vám bude vrácena úplata za školní družinu ve výši 600,- Kč za měsíce duben, květen a červen 2020.


podmínky provozu základních škol od 8. ČERVna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo metodiku pro otevírání základních škol. Plné znění aktualizovaných ministerských pokynů si přečtěte zde.

Pravidelná výuka se řídí zvláštními organizačními a hygienickými pravidly. Podrobnosti pro rodiče a žáky 6.-8. tříd ke stažení zde.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhněte zde.

Informace o ošetřovném zde.


hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Zároveň vydalo metodiku, podle které by školy měly žáky v tomto období hodnotit. Doporučujeme k prostudování.

provoz mateřské školy od 25. května 2020

Pokyny pro rodiče dětí a podrobné podmínky provozu mateřské školy najdete zde.

Přehled nejdůležitějších pravidel:

- Otevírací doba MŠ 6:15–16:00

- Děti budou ve svých kmenových třídách po dobu celého provozu MŠ.

- Děti i zákonní zástupci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla a pokyny pracovníků školy.

- Vstup do školky dospělým osobám bude umožněn pouze s nasazenou rouškou.

- Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách mateřské školy nosit nemusí.

- V šatně mohou být maximálně 3 děti a jejich doprovod, vstup do šatny si organizují dospělí sami.

- Před vstupem do šatny mateřské školy důkladně dezinfikujete ruce dítěti i sobě.

- Stravování bude probíhat v běžné podobě, dítě je nutné ke stravování přihlásit.

- Vyzvedávání dětí bude v době 12:30–13:00 a 14:30–16:00.

Informace o ošetřovném zde.


seznam přijatých žáků do I. tříd školního roku 2020/2021

Seznam přijatých žáků je zveřejněn zde


podmínky provozu základních škol od 11. května 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo metodiku pro otevírání základních škol, která se týká žáků 9. ročníku a I. stupně.

Plné znění ministerských pokynů si přečtěte zde.

Pravidelná výuka v 1.-5. ročníku od 25. května se bude na naší škole řídit zvláštními organizačními a hygienickými pravidly. Zákonní zástupci musí své dítě přihlásit do úterý 19. května. Podrobnosti pro rodiče a žáky ke stažení zde.

Školní jídelna bude v provozu od 25. května a přihlášeným žákům se budou vydávat studené obědové balíčky.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhněte zde.

Informace o ošetřovném zde.


stanovisko Ministerstva zdravotnictví  k lékařským potvrzením požadovaným při zápisu do mateřských škol

Podrobnosti k přečtení a nastudování zde.


OZNÁMENÍ O VRACENÍ POPLATKŮ ZA NEUSKUTEČNĚNOU ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Oznamujeme, že od 27. dubna se budou postupně vracet zálohy za neuskutečněnou školu v přírodě na Šumavě. Storno poplatek  činí 150 Kč. Peníze se budou vracet bezhotovostně na účty, ze kterých byly poukázány.


velikonoční domácí tvoření

Ukázky výtvarného tvoření si prohlédněte ve školní galerii.


poznávací zájezd do anglie

Vážení rodiče a žáci,

dávám na vědomí informace o stornu zájezdu do Anglie. Prostřednictvím organizátorky zájezdu jsme vás oslovili, abychom zjistili vaše postoje k této akci. Na základě vašich přání a názorů jsme se rozhodli následovně.

Smluvní strany ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o., jako pořadatel a ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 jako zákazník se dohodly, že pořadateli náleží náhrada nákladů vynaložených na přípravu a organizaci zájezdu ve výši 500,- Kč na jednoho účastníka zájezdu.

Pořadatel je oprávněn sjednanou částku náhrady započítat vůči své povinnosti vrátit zákazníkovi uhrazenou zálohu. Zbývající část složené zálohy je pořadatel povinen poukázat zákazníkovi na účty, ze kterých byly zálohy poukázány do 14 dnů od uzavření této dohody.

U rodičů, kteří platili účastnický poplatek ze dvou různých účtů, bude storno poplatek zúčtován poměrnou částí z každé provedené platby.

Mgr. Olga Bauerová


zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19:

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1) do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3) poštou nebo lze hodit přímo do školní poštovní schránky umístěné ve vestibulu ZŠ

4) osobní podání ve dnech 4. a 5. května.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

1) Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.

2) Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

3) Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

a) prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

b) doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!


přijímací řízení na střední školy

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončení středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Podrobnosti najdete zde.


Předpis úplaty za předškolní vzdělávání v době omezení provozu školského zařízení

Ředitelka školy oznamuje, že po dobu uzavření mateřské školy se nebude platit „školkovné“ počínaje měsícem dubnem až do odvolání. Více informací o úplatě za předškolní vzděláváni zde.


Zápis dětí k povinné školní docházce

Zápis dětí pro školní rok 2020-2021 proběhne bez osobní přítomnosti dětí jedním z následujících způsobů:

1) rodiče dítě zaregistrují do systému https://zapisdozs.brno.cz/, poté žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vytisknou a dopraví do školy následujícím způsobem

a) osobně do poštovní schránky školy, která je umístěna ve vestibulu školy od 29. – 30. 4.
b) poštou s termínem doručení od 29. – 30. 4. 2020
c) datovou schránkou od 29. – 30. 4. 2020
d) přes e-mail s elektronickým podpisem od 29. – 30. 4. 2020

K žádosti, prosíme, přiložte kopii rodného listu. Kontrola občanského průkazu zákonného zástupce bude provedena na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků, která se bude konat pravděpodobně v červnu.

2) Pokud není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v termínu 29. – 30. 4. (po rezervaci v systému) nebo podle domluvy, vše vyřešíme na místě.

Odklad školní docházky

Postupujte stejným způsobem jako u žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud kvůli současné situaci nebudete moci doložit vyjádření (doporučení) obou odborníků (psychologa z pedagogicko-psychologické poradny, klinického psychologa nebo praktického lékaře), dodáte je v nejbližším možném termínu.


opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Více informací zde


červnový poznávací zájezd do Anglie

Žádám rodiče všech přihlášených žáků 8. a 9. ročníku, aby urychleně reagovali na výzvu na třídních webových stránkách a své vyjádření ohledně konání zájezdu zaslali na adresu organizátorky zájezdu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Děkuji

Mgr. Olga Bauerová, ředitelka


Informace pro rodiče

Nařízení Statutárního města Brna ze dne 16. 3.


Pronájem Tělocvičen

Pronájem tělocvičen se z důvodu karantény s platností od 16. 3. 2020 ruší až do odvolání.


Uzavření mateřské školy

S platností od 17. března 2020 se až do odvolání uzavírá mateřská škola.

O vystavení Žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení mohou rodiče požádat písemně na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Do emailu uveďte jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo, třídu mateřské školy, dále napište datum, od kdy budete o ošetřovné žádat. Vystavené žádosti se budou vydávat v pátek 27. 3. od 8 do 12 hodin a dále dle dohody.


oznámení

Přehled mimořádných opatření ke stažení zde.

MPSV vydalo informace k dané situaci, zde:https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Od středy 11. 3. 2020 do odvolání se ruší výuka na základní škole, žáci nebudou osobně přítomni ve vyučování, budou se učit doma podle úkolů, jejichž zadání naleznete na třídních webových stránkách. Adresy a přístupová hesla byly rodičům předány třídními učiteli prostřednictvím e-mailů nebo sms.

Vážení rodiče, nechejte své ratolesti pracovat samostatně.  Úkoly jsou připraveny přiměřeně k jejich věku. K domácí výuce budou potřebovat učebnice, sešity a pracovní sešity. Učitelé v zadání nabízejí i on line výukové materiály k procvičování.  Zatím nepočítáme se tím, že by bylo nutné pracovat s doma tištěnými pracovními listy. Zadané úkoly budou učitelé hodnotit.  

Vážení rodiče, veďte své děti k samostatnosti a odpovědnosti k vlastnímu učení. Nesuplujte práci učitelů.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Všem strávníkům byly obědy hromadně odhlášeny a při obnovení výuky ve škole budou opět hromadně přihlášeny.

ČERVNOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE

Žádáme rodiče všech přihlášených žáků 8. a 9. ročníku, aby urychleně reagovali na výzvu na třídních webových stránkách a své vyjádření ohledně konání zájezdu zaslali na adresu organizátorky zájezdu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

ŠKOLY V PŘÍRODĚ a LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Tři turnusy školy v přírodě na Šumavě a lyžařský výcvikový kurz se ruší. Účastnické poplatky budou rodičům postupně bezhotovostně vráceny.


výsledky okresního kola matematické olympiády 5. tříd

Júlia Le Pernišová (5.B) - 5 místo

Nguyen Khac Ha (5.A) - 8. místo

Linda Havránková (5.A) - 10. místoDopisy do USA

Žáci z 5.B poslali první dopisy kamarádům ze školy Cider Mill School v Connecticutu, USA. Děti se v dopisech představily a napsaly něco málo o své rodině a zálibách. Do obálky také přidali fotky naší školy a některých brněnských památek. V příštím dopise se chystáme přestavit blíže naši republiku a tradice. Teď se ale budeme těšit na odpověď z USA, snad se brzy dočkáme!


Soutěž mladý chemik

V pondělí 25. listopadu se žáci 9. tříd zúčastnili školního kola soutěže Mladý chemik. Více než padesátiprocentní úspěšnost dosáhlo celkem 10 žáků, z nichž tři první postupují do dalšího kola, které se bude konat na Střední průmyslové škole chemické Brno. Jsou to:

1. místo: Štenclová Veronika (9. B), 46 bodů

2. místo: Mitášová Markéta (9.A), 42,5 bodů

3. místo: Kubíčková Šárka (9.B), 40 bodů

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole soutěže


úspěch v krajském kole logické olympiády

Gratulujeme Petru Skřivánkovi z 5.B ke skvělému výsledku v krajském kole logické olympiády.


výsledky logické olympiády (v rámci školy)

kategorie A (3.-5. třídy) kategorie B (6.-9. třídy)
1. Skřivánek Petr 5.B 1. Štenclová Veronika 9.B
2. Havránková Linda 5.A 2. Zahrádková Adéla 8.B
3. Pernišová Júlia Le 5.B 3. Mitášová Markéta 9.A

Kompletní výsledky ke stažení zde

Podrobné pokyny o soutěži zde


výsledky podzimního sběru papíru

ŽÁCI TŘÍDY
místo jméno třída kg místo třída kg
1. Francálek Vojtěch 3.A 482,2 1. 4.B 914,7
2. Škrobánková Eliška 4.B 459,3 2. 3.A 814,1
3. Důbrava Vojtěch 8.B 274,5 3. 2.A 456,9
4. Bureš Dominik 2.A 260,7 4. 3.C 374,2
5. Feld Tobias 3.C 219,4 5. 3.B 302,9
6. Nosová Lucie 1.B 141,2 6. 8.B 298,0

 

Kompletní výsledky sběru žáků ke stažení zde

Kompletní výsledky sběru tříd ke stažení zde


Výsledky orientačního běhu; špilberk, 1. 10. 2019

Kompletní výsledková listina je k nahlédnutí zde.


POSKYTOVÁNÍ STRAVY ZDARMA

Od září jsme zapojeni do projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou". Týká se dětí ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 -15 let, navštěvující školní nebo předškolní zařízení v Jihomoravském kraji. Smyslem projektu je zajistit dětem z rodin v hmotné nouzi pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Dalším cílem je také zvýšit školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast na odpoledních zájmových aktivitách a celkově integraci do společnosti. Více informací zde.